DK
DKW

Hoofartikel

Kuier

Kuns & Kultuur

TV

Tuisblad » Kuns & Kultuur

10 minute met Dahla Hulme10 minutes with Dahla Hulme

op 22.01.10Geen Kommentaar

Dahla Hulme

Wat inspireer jou om met ou plaasgereedskap beeldhouwerke te skep?
Ek het op ’n beesplaas grootgeword met min saai-werktuie, maar wel masjinerie soos lusters en windpompe. Ek was onmiddellik verlei deur die ongelooflike lyne en vorms en teksture van die werktuie wat ek in die Oos-Vrystaat te siene gekry het. Baie plase is gewoonlik generasies al in dieselfde familie – dis ’n museum van die 19de en 20ste eeu se tegniese- en ingenieursontwikkeling in plaasmasjinerie. Daar is jare se werk gedoen met hierdie werktuie wat die land help opbou het. Daardie ure het nie net rykdom gebring nie, maar geleerdheid, werkskepping, kos op ons tafels en alles wat daarmee saamgaan. Ek wil
hierdie voorwerpe uit die verlede weer deel maak van die hede, want anders as ander oudhede, is dit vinnig besig om te verdwyn. In kombinasie daarmee werk ek ook baie
met been en skedels, hout en soms sandsteen. Dit het vir my dieselfde inherente wysheid as die plaaswerktuie. Die belangrikste elemente in my werk is egter die lyn, komposisie, balans en tekstuur. Die lyne moet skoon wees; die teksture aards en suiwer. Hout, metaal, been en leer. Ek hou van eenvoud; dus werk die werktuie vir my goed.
Hoe ontvang die publiek jou beeldhouwerke?
Mense het nogal verskillende reaksies. Die boere was aanvanklik geamuseer, maar nou kyk hulle al anders daarna, en help my selfs soek. Die mense wat my ondersteun en terselfdertyd ook inspireer om hiermee aan te gaan is die mense wat waardering het vir die
proses – dat dit nie net eenvoudig ’n lukrake bymekaarsit van voorwerpe is nie, maar ’n deurdagte samestelling van spesifieke gevonde voorwerpe. Ek dink die voorwerpe
wat ek gebruik, spreek tot enigiemand wat in hierdie land grootgeword het.

Vertel ‘n bietjie meer van jou liefde vir fotografie.
Ek hou van mooi – ’n mooi waarna ek kan kyk en kyk en ek word nie moeg daarvoor nie. Nie prentjiemooi nie, maar weer eens daardie ding van tekstuur, lyn, balans, die geheelbeeld. Ek dink hoe meer kennis mens van iets het, hoe groter word die belangstelling, waardering en respek vir die proses en eindproduk. Ek hou daarvan om
mense, die seisoensveranderinge, verskillende kulture en die lewe in Rosendal af te neem. Eenvoud.

Dahla Hulme

What inspires you to create sculptures out of old farm equipment?
I grew up on a cattle farm with few sowing implements, but we had machinery and windmills. I was immediately attracted to the unbelievable lines and shapes and
textures of the implements I saw in the eastern Free State. Many farms have been in the same family for generations – they’re like museums of 19th and 20th
century technical and engineering development in farm machinery. For years the work was carried out with these implements; they helped build the country. Those hours
of work brought not only wealth, but also literacy, job creation, food to the tables and everything that goes with it. I want to make these objects from the past part of the
present again because, as opposed to other antiques, they are disappearing quickly. Combined with this, I often work with bone and skulls and sometimes sandstone. To
me, they have the same inherent wisdom as the farm implements. However, the most important elements in my work are the line, composition, balance and texture.
The lines should be clean, the textures earthy and pure – wood, metal, bone and leather. I like simplicity, so the implements work well for me.

What is the public reaction to your sculptures?
People show quite diverse reactions. The farmers were initially amused, but they’re already looking at it in a different light and they even help me search. The people who support and at the same time inspire me to continue with this are the people who appreciate the
process – that it’s not simply a random putting together of objects but a well thought-out composition of specific found objects. I think the objects I use will appeal to anyone who grew up in this country.

Tell us a little bit more about your love of photography.
I love beauty – a beauty I can look at and look at and not tire of. Not prettiness, just once again that idea of texture, line, balance… the whole picture. I think that the more knowledge you have of something, the greater your interest, appreciation and respect for the process and the final product. I like to photograph people, the change of the seasons, different cultures and life in Rosendal…the simplicity.

Be Sociable, Share!