DK
DKW

Hoofartikel

Kuier

Kuns & Kultuur

TV

Tuisblad » Kuns & Kultuur

Verdere verwikkeling rakende NALN

op 17.05.11Geen Kommentaar

Die Erfenisstigting was die afgelope jaar voluit betrokke by die implementering van ‘n korttermyningrypingsplan by die Nasionale Afrikaanse Letterkunde Museum en Navorsingsentrum (NALN) in Bloemfontein. Dit het plaasgevind agv ‘n skenking van R3 miljoen wat deur die Erfenisstigting by ‘n aantal groot donateurs vir díe plan beding is, as gevolg waarvan die Vrystaatse Departement van Sport, Kuns, Kultuur en Ontspanning (“die Departement”) die Erfenisstigting as betaalde diensverskaffer aangestel het om die plan te implementeer. Die kontrak het op 30 April normaalweg verstryk en is nie, soos deur die Erfenisstigting met die ondersteuning van die groot donateurs versoek, vir ‘n verdere jaar deur die Departement verleng nie. Die projek het geweldige eise aan die personeel van die Erfenisstigting gestel, ten spyte waarvan met onderskeiding in die meeste doelwitte wat gestel was, geslaag is. Daar sal binnekort ‘n finale verslag oor die verloop daarvan vrygestel word, na aanleiding waarvan lesers vir hulself sal kan oordeel in watter mate dit geslaag was en watter doelwitte nie bereik kon word nie. Dit moet nietemin nou reeds bevestig word dat, op enkele uitsonderings na, die personeel van NALN baie begeesterd aan die implementering van die reddingsplan meegewerk het en ewe teleurgesteld is oor die ongelukkige beëindiging daarvan. Die Erfenisstigting en van die groot donateurs was begerig dat die diensleweringsooreenkoms met ‘n verdere jaar verleng moes word om die vordering wat reeds gemaak is, verder af te rond en te konsolideer, ten einde die koste-effektiewe en verantwoordbare besteding van die donateurfondse, en die volhoubaarheid van die projek, te help verseker. Daar sou gedurende die verlengde kontraktyd op veral belangrike restorasiewerk, die verdere inhaal van die res van die agterstallige ontsluitingswerk, die installering van nuwe uitstallings te NALN en die heraktivering van ‘n Adviesraad vir NALN en die Vriende van NALN, gekonsentreer kon word.

Die Erfenisstigting was baie teleurgesteld dat die dienskontrak nie soos versoek verleng is nie, want die besluit word as voortydig en tot nadeel van NALN en die saak van die Afrikaanse letterkunde beskou. Dit is ‘n siening wat ten volle deur die ewe teleurgestelde groot donateurs gedeel word. As gevolg daarvan het die donateurs baie sterk standpunt ingeneem. Alhoewel hul reaksie deels in ‘n artikel wat op 11 Mei in die Volksblad verskyn het, weergegee is, vertel dit nie die volle verhaal nie.  Soos duidelik daaruit blyk, is die donateurs ten spyte van hul teleurstelling, heeltemal bereid om weer die finansiering van verdere aksies te NALN via die Erfenisstigting te oorweeg, en sou die Erfenisstigting meer as bereid wees om verder daarby betrokke te wees, maar op voorwaarde dat daar eers aan sekere minimum vereistes voldoen moet word. Die Erfenisstigting is ook steeds bereid om met alle ander belanghebbendes saam te werk om die verlangde resultate te NALN te verseker, in belang van NALN en die Afrikaanse letterkunde.

Voorts sal die Erfenisstigting intussen voortgaan met vertoë aan die sentrale regering om NALN op nasionale vlak te herposisioneer, ‘n oogmerk wat deur die Departement en betrokke LUK gesteun word. Die Erfenisstigting sal ook, via die Navorsingstrust, betrokke bly by die beskikbaarstelling van fondse vir goedgekeurde navorsing rakende aspekte wat op die Afrikaanse letterkunde betrekking het. Die uitsette van sodanige navorsing sal aan NALN beskikbaar gestel word.

Gert Opperman, Hoof Uitvoerende Beampte / Chief Executive Officer

Voortrekkermonument en Die Erfenisstigting / Voortrekker Monument and The Heritage Foundation by 012 – 326 6770.

Be Sociable, Share!